PRIVADA-CONCERTADA: Requisits mínims a complir els centres que imparteixen primer cicle de l'Educació Infantil.

PRIVADA-CONCERTADA: Requisits mínims a complir els centres que imparteixen primer cicle de l'Educació Infantil.


Els expedients han sigut iniciats, dins del termini establit i en la forma escaient, a instàncies de la titularitat dels centres indicats en l'annex.
La Direcció General de Centres Docents ha comprovat, a través d'informe tècnic, el compliment dels requisits assenyalats en l'article 3 de l'Ordre 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'estableix el procediment d'autorització provisional previst en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana.
Vistos la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; el Decret 2/2009, de 9 de gener; l'Ordre 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselleria d'Educació, i el Decret 115/1990, de 9 de juliol, pel qual es crea el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.
En virtut del que es disposa en l'article 6 de l'Ordre 8/2011, resolc:
Concedir l'autorització provisional per al curs escolar 2022-2023 sol·licitada per la titularitat dels centres que s'indiquen en l'annex, ja que compleixen els requisits que estableix la normativa aplicable.
Aquesta resolució tindrà efectes per al curs escolar 2022-2023.
Aquesta resolució s'inscriurà en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.
Contra aquest acte, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant el secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional d'aquesta Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Per als interessats que no siguen objecte de notificació, els terminis començaran a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 24 de març de 2022.– El director general de Centres Docents: José Joaquín Carrión Candel

LLEGIR MÉS....RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2022, de la Dirección General de Centros Docentes, por la que se concede la autorización provisional prevista en la disposición adicional segunda, apartado 1, del Decreto 2/2009, de 9 de enero del Consell, por el que se establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana, a los centros docentes privados que figuran en el anexo. [2022/2746]

(DOGV núm. 9315 de 07.04.2022) Ref. Base Datos 002968/2022


Los expedientes han sido iniciados, en tiempo y forma, a instancia de la titularidad de los centros relacionados en el anexo.
La Dirección General de Centros Docentes ha comprobado, a través de informe técnico, el cumplimiento de los requisitos relacionados en el artículo 3 de la Orden 8/2011, de 23 de febrero, de la Conselleria de Educación, por la que se establece el procedimiento de autorización provisional previsto en la disposición adicional segunda, apartado 1, del Decreto 2/2009, de 9 de enero, del Consell, por el que se establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana.
Vistas la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación; la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación; el Decreto 2/2009, de 9 de enero; la Orden 8/2011, de 23 de febrero, de la Conselleria de Educación, y el Decreto 115/1990, de 9 de julio, por el que se crea el Registro de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden 8/2011, resuelvo:
Conceder la autorización provisional para el curso escolar 2022-2023 solicitada por la titularidad de los centros que se indican en el anexo, ya que cumplen los requisitos que establece la normativa aplicable.
La presente resolución tendrá efectos para el curso escolar 2022-2023.
La presente resolución se inscribirá en el Registro de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana.
Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Educación y Formación Profesional de esta Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto, de conformidad con los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Para los interesados que no sean objeto de notificación, los plazos comenzarán a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 24 de marzo de 2022.– El director general de Centros Docentes: José Joaquín Carrión Candel.

LEER MÁS...

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".