UGT INFORMA: ORDRE 14/2022, de 24 de març, de modificació de l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, per la qual es regula l’admissió de l'alumnat en els centres docents.

UGT INFORMA: ORDRE 14/2022, de 24 de març, de modificació de l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, per la qual es regula l’admissió de l'alumnat en els centres docents.

PREÀMBUL
La Comunitat Valenciana, amb la finalitat de regular un procés d'admissió i matriculació de l'alumnat que facilite l'accés al sistema educatiu amb la major transparència, eficàcia i eficiència possible, garantint el dret a l'educació i l'exercici real de la llibertat d'elecció de centre per part de les famílies, va publicar el Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell de la Generalitat, mitjançant el qual es va regular l'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat.
Aquest decret ha sigut modificat posteriorment, dins del marc fixat per la normativa bàsica i en l'àmbit de les competències assignades a la Comunitat Valenciana, pel Decret 35/2020, de 13 de març, del Consell, el Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell i el Decret 58/2021, de 30 d'abril, del Consell.
Fonamentalment, l'objectiu d'aquestes modificacions ha sigut, tant l'adaptació de la normativa d'aplicació vinculada al procés d'admissió, com l'evolució d'un sistema d'elecció de centre per a consolidar l'accés en condicions d'igualtat per part de tot l'alumnat, així com la millora i eficàcia del procediment d'escolarització.
D'aquesta manera, mitjançant el Decret 35/2020, de 13 de març, i el Decret 39/2020, de 20 de març, es van modificar els criteris de prioritat i puntuació perquè foren més progressius en funció de la renda familiar, tenint en compte, a més, les persones beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió, es va modificar el sistema de sorteig públic, en el cas d'empats en la puntuació, per a establir un resultat més just i igualitari, es van fixar criteris generals a tindre en compte en l'escolarització de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, i de l'alumnat en situacions que requereixen mesures per a la compensació de les desigualtats, així com la prioritat en l'accés al centre educatiu de les xiquetes, xiquets i adolescents en acolliment residencial, en acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció. També es va realitzar la inclusió del personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana en les prioritats per a l'accés d'admissió.
A través del Decret 58/2021, de 30 d'abril, del Consell, es van modificar els articles 27 i 29 del Decret 40/2016, per a garantir l'escolarització de l'alumnat nascut de part múltiple, en el mateix centre escolar.
Finalment, mitjançant el Decret 21/2022, de 4 de març, del Consell, de modificació del Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, s'han realitzat les últimes modificacions.
Un objectiu fonamental de la modificació és afavorir el pas progressiu d'una tramitació bàsicament manual a un procediment telemàtic més concorde a la forma de gestió administrativa electrònica. Per a això, s'ha introduït una disposició addicional amb la finalitat d'atorgar la competència a la conselleria competent en matèria d'educació per a l'actualització del procediment d'admissió a un model d'administració electrònica.
En aquest sentit, ha de ressaltar-se que a causa de les mesures restrictives de distància i de seguretat ocasionades per la COVID-19, en els dos últims anys, ja s'ha implantat de manera urgent i necessària un procés d'admissió de forma telemàtica i la regulació d'aquest, atesa la urgència requerida per l'inici de la pandèmia, ha sigut realitzada, de manera puntual, a través de normativa amb rang de llei. Actualment ha de tindre's en compte que la vigent regulació sobre el procediment administratiu comú pretén sistematitzar el procediment administratiu i aprofundir en l'agilitació dels procediments amb un ple funcionament electrònic.
Així, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, consagren el dret de les persones a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques, simplificant l'accés a aquests, i reforcen l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en les administracions públiques, tant per a millorar l'eficiència de la seua gestió com per a potenciar i afavorir les relacions de col·laboració i cooperació entre aquestes. Per tant, han donat resposta a una demanda actual en el sentit que la tramitació electrònica no pot ser encara una forma especial de gestió dels procediments, sinó que ha de constituir l'actuació habitual de les administracions. Motiu pel qual la seua regulació ha d'estar inserida en la normativa específica relativa a l'admissió de l'alumnat i en la normativa que la desplegue.
Un altre dels objectius d'aquesta modificació és, d'una banda, i de manera nova, facilitar l'agrupament familiar i afavorir la conciliació familiar i laboral, atorgant també la puntuació relativa a l'existència de germans o germanes, també per a aquells casos en què es realitze la sol·licitud d'admissió, per part de les famílies, per a diversos germans o germanes per primera vegada en centres de la Comunitat Valenciana o en aquells casos de canvi de localitat de residència, i d'altra banda, la consideració dels beneficis de la família monoparental de manera acumulable als de la família nombrosa.
Així mateix, una vegada publicat el Decret 72/2021, de 21 de maig, del Consell, d'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià, s'ha procedit a adequar la redacció d'alguns dels apartats dels articles referits a la composició de les comissions municipals d'escolarització, la introducció de les unitats de coordinació de l'escolarització i de detecció de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
En aplicació de la disposició final primera del Decret 40/2016, de 15 d'abril, es va publicar l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Aquesta ordre va ser modificada per l'Ordre 5/2020, de 31 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per a adaptar al procediment els canvis normatius realitzats en el referit decret.
En l'actualitat, després de l'entrada en vigor del Decret 21/2022, de 4 de març, pel qual es modifica el Decret 40/2016, resulta necessari modificar la present ordre de desplegament amb la finalitat d'incloure i adaptar la nova regulació en vigor una vegada publicat el decret.
Pels motius exposats amb anterioritat, en la present norma s'ha inclòs una disposició addicional mitjançant la qual s'estableix l'adequació al procediment electrònic per a la presentació de la documentació requerida a les persones interessades i per a la comunicació entre aquestes i l'administració educativa. Tot això, en virtut del que s'estableix en la disposició addicional novena del Decret 40/2016, que faculta la conselleria en matèria d'educació a regular l'actualització i desenvolupament del procediment electrònic en l'admissió de l'alumnat, i tenint en compte que la utilització de les noves tecnologies comporta una sistematització dinàmica, no estàtica, i que el ple funcionament electrònic ha de ser progressiu. A més s'ha de tindre en compte que aquelles famílies que no disposen dels mitjans electrònics apropiats han de ser degudament ateses pels centres escolars.

                                                                                                                                                llegir més...

  ORDEN 14/2022, de 24 de marzo, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, de modificación de la Orden 7/2016, de 19 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. [2022/2550]

PREÁMBULOLa Comunitat Valenciana, con la finalidad de regular un proceso de admisión y matriculación del alumnado que facilite el acceso al sistema educativo con la mayor transparencia, eficacia y eficiencia posible, garantizando el derecho a la educación y el ejercicio real de la libertad de elección de centro por parte de las familias, publicó el Decreto 40/2016, de 15 de abril, del Consell de la Generalitat, mediante el cual se reguló la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.
Este decreto ha sido modificado posteriormente, dentro del marco fijado por la normativa básica y en el ámbito de las competencias asignadas a la Comunitat Valenciana, por el Decreto 35/2020, de 13 de marzo, del Consell, el Decreto 39/2020, de 20 de marzo, del Consell y el Decreto 58/2021, de 30 de abril, del Consell.
Fundamentalmente, el objetivo de estas modificaciones ha sido, tanto la adaptación de la normativa de aplicación vinculada al proceso de admisión, como la evolución de un sistema de elección de centro para consolidar el acceso en condiciones de igualdad por parte de todo el alumnado, así como la mejora y eficacia del procedimiento de escolarización.
De esta forma, mediante el Decreto 35/2020, de 13 de marzo, y el Decreto 39/2020, de 20 de marzo, se modificaron los criterios de prioridad y puntuación para que fueran más progresivos en función de la renta familiar, teniendo en cuenta, además, a las personas beneficiarias de la renta valenciana de inclusión, se modificó el sistema de sorteo público, en el caso de empates en la puntuación, para establecer un resultado más justo e igualitario, se establecieron criterios generales a tener en cuenta en la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y del alumnado en situaciones que requieren medidas para la compensación de las desigualdades, así como la prioridad en el acceso al centro educativo de las niñas, niños y adolescentes en acogida residencial, en acogida familiar o en guarda con fines de adopción. También se realizó la inclusión del personal técnico, entrenador, arbitral y juez de élite de la Comunitat Valenciana en las prioridades para el acceso de admisión.
A través del Decreto 58/2021, de 30 de abril, del Consell, se modificaron los artículos 27 y 29 del Decreto 40/2016, para garantizar la escolarización del alumnado nacido de parto múltiple, en el mismo centro escolar.
Finalmente, mediante el Decreto 21/2022, de 4 de marzo, del Consell, de modificación del Decreto 40/2016, de 15 de abril, por el que se regula la admisión en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, se han realizado las últimas modificaciones.
Un objetivo fundamental de la modificación es favorecer el paso progresivo de una tramitación básicamente manual a un procedimiento telemático más acorde al modo de gestión administrativa electrónica. Para ello, se ha introducido una disposición adicional con la finalidad de otorgar la competencia a la conselleria competente en materia de educación para la actualización del procedimiento de admisión a un modelo de administración electrónica.
En este sentido, debe resaltarse que debido a las medidas restrictivas de distancia y de seguridad ocasionadas por la COVID-19, en los dos últimos años, ya se ha implantado de forma urgente y necesaria un proceso de admisión de forma telemática y cuya regulación, dada la urgencia requerida por el inicio de la pandemia, ha sido realizada, de forma puntual, a través de normativa con rango de ley. Actualmente debe tenerse en cuenta que la vigente regulación sobre el procedimiento administrativo común pretende sistematizar el procedimiento administrativo y profundizar en la agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico.
Así, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, consagran el derecho de las personas a relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas, simplificando el acceso a los mismos, y refuerzan el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las administraciones públicas, tanto para mejorar la eficiencia de su gestión como para potenciar y favorecer las relaciones de colaboración y cooperación entre ellas. Por tanto, han dado respuesta a una demanda actual en el sentido que la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos, sino que debe constituir la actuación habitual de las administraciones. Motivo por el cual su regulación debe estar insertada en la normativa específica relativa a la admisión del alumnado y en la normativa que la desarrolle.
Otro de los objetivos de esta modificación es, por un lado, y de forma novedosa, facilitar el agrupamiento familiar y favorecer la conciliación familiar y laboral, otorgando también la puntuación relativa a la existencia de hermanos o hermanas, también para aquellos casos en que se realice la solicitud de admisión, por parte de las familias, para varios hermanos o hermanas por primera vez en centros de la Comunitat Valenciana o en aquellos casos de cambio de localidad de residencia, y por otro lado, la consideración de los beneficios de la familia monoparental de forma acumulable a los de la familia numerosa.
Así mismo, una vez publicado el Decreto 72/2021, de 21 de mayo, del Consell, de organización de la orientación educativa y profesional en el sistema educativo valenciano, se ha procedido a adecuar la redacción de algunos de los apartados de los artículos referidos a la composición de las comisiones municipales de escolarización, la introducción de las unidades de coordinación de la escolarización y de detección del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
En aplicación de la disposición final primera del Decreto 40/2016, de 15 de abril, se publicó la Orden 7/2016, de 19 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regula el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Esta orden fue modificada por la Orden 5/2020, de 31 de marzo, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, para adaptar al procedimiento los cambios normativos realizados en el referido Decreto.
En la actualidad, tras la entrada en vigor del Decreto 21/2022, de 4 de marzo, del Consell, por el que se modifica el Decreto 40/2016, resulta necesario modificar la presente orden de desarrollo con la finalidad de incluir y adaptar la nueva regulación en vigor una vez publicado el decreto.
Por los motivos expuestos con anterioridad, en la presente norma se ha incluido una disposición adicional mediante la cual se establece la adecuación al procedimiento electrónico para la presentación de la documentación requerida a las personas interesadas y para la comunicación entre estas y la administración educativa. Todo ello, en virtud de lo establecido en la disposición adicional novena del Decreto 40/2016, que faculta a la conselleria en materia de educación a regular la actualización y desarrollo del procedimiento electrónico en la admisión del alumnado, y teniendo en cuenta que la utilización de las nuevas tecnologías conlleva una sistematización dinámica, no estática, y que el pleno funcionamiento electrónico ha de ser progresivo. Además, ha de tenerse en cuenta que aquellas familias que no disponen de los medios electrónicos apropiados han de ser debidamente atendidas por los centros escolares.

                                                                                                                                                                         leer más....

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".