COVID-19. ACLARIMENTS SOBRE L'ADAPTACIÓ DE LA GUIA D'ACTUACIÓ DAVANT L'APARICIÓ DE CASOS COVID EN ELS CENTRES EDUCATIUS

COVID-19. ACLARIMENTS SOBRE L'ADAPTACIÓ DE LA GUIA D'ACTUACIÓ DAVANT L'APARICIÓ DE CASOS COVID EN ELS CENTRES EDUCATIUS

ACLARIMENTS SOBRE L'ADAPTACIÓ DE LA GUIA D'ACTUACIÓ DAVANT L'APARICIÓ DE CASOS COVID EN ELS CENTRES EDUCATIUS

1. Assistència al centre educatiu. Normes per a tots els centres.

1.1. L'alumnat que presente símptomes compatibles amb COVID-19, independentment del seu estat de vacunació, no haurà d'acudir al centre educatiu.

1.2. Els qui hagen donat positiu en la realització d'una prova diagnòstica han de romandre en aïllament fins transcorreguts 3 dies de la finalització del quadre clínic i un mínim de 7 dies des de l'inici dels símptomes o des del diagnòstic en casos asimptomàtics. No serà necessària la realització d'una nova prova per a alçar l'aïllament. Una vegada que s'incorporen al centre educatiu ho fan a totes les activitats contemplades en aquest àmbit, inclòs el menjador escolar i les activitats extraescolars. En qualsevol cas, es recomana que fins als 10 dies no acudisquen a esdeveniments socials com a aniversaris, festes i altres, ni interaccionen amb persones especialment vulnerables com els avis.

2. Seguiment dels casos en una aula i informació a les famílies. Normes per a les aules d'Educació Infantil i Educació Primària

2.1. Quan es grave el primer cas positiu que s'haja produït en una aula es comunicarà a les famílies d'aquest grup pel procediment habitual de comunicació que el centre tinga establit. Aquesta comunicació es realitzarà simplement perquè les famílies estiguen informades, ja que no es realitzarà quarantena del grup, ni es realitzaran proves diagnòstiques si no s'aconsegueixen els 5 casos o el 20% de l'alumnat d'una aula en els últims 7 dies.

2.2. Quan s'aconseguisquen els 5 casos o el 20% de l'alumnat d'una aula en els últims 7 dies es comunicarà a les famílies del grup corresponent que l'aula quedarà tancada durant 7 dies, durant els quals, l'atenció educativa a l'alumnat i la comunicació amb aquest i amb les seues famílies, es realitzarà d'acord amb les mesures organitzatives previstes pel centre davant les situacions extraordinàries que impliquen la suspensió temporal de l'activitat educativa presencial. Per a quantificar l'agrupació dels cinc casos no es tindrà en compte al professorat que imparteix classe en aquesta aula.

2.3. Aquestes comunicacions es realitzaran, tal com s'ha descrit, sense haver d'esperar que siguen confirmades pel departament de salut corresponent, ja que en CSV:PVZSSVT5:2BLSYD9P:QUJTPGGY URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces aquest període d'alta transmissió no es requereix la confirmació prèvia dels casos positius que es comuniquen.

3. Normes per a la resta dels nivells i etapes educatives.

3.1 En el cas de les aules de Secundària, Batxillerat, Formació Professional i altres nivells i etapes educatives, no es contempla tancament d'aules en cap cas, perquè la majoria de l'alumnat té vacunació completa. Es regeixen per l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control i la seua adaptació publicada el 30 de desembre de 2021.

4. Quarentenes domiciliàries

4.1 Han de guardar quarantena domiciliària, tal com s'indica en l'Adaptació de l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control publicada el dia 30 de desembre de 2021, l'alumnat, el professorat i el personal d'administració i serveis que són contactes estrets de casos positius, si no tenen vacunació completa, o no han passat la infecció en els últims 180 dies. El seu període de quarantena serà de 7 dies llevat que aparega simptomatologia.

4.2 Queden exceptuats de realitzar la quarantena indicada en el punt anterior, els qui hagen tingut covid-19 en els 180 dies anteriors al contacte i els qui han passat COVID-19 en qualsevol moment i, posteriorment se'ls haja administrat una dosi de vacuna, sempre que no tinguen símptomes. 

ACLARACIONES SOBRE LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS COVID EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

1. Asistencia al centro educativo. Normas para todos los centros.

1.1. El alumnado que presente síntomas compatibles con COVID19, independientemente de su estado de vacunación, no deberá acudir al centro educativo.

1.2. Quienes hayan dado positivo en la realización de una prueba diagnóstica deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 7 días desde el inicio de los síntomas o desde el diagnóstico en casos asintomáticos. No será necesaria la realización de una nueva prueba para levantar el aislamiento. Una vez que se incorporen al centro educativo lo hacen a todas las actividades contempladas en este ámbito, incluido el comedor escolar y las actividades extraescolares. En cualquier caso, se recomienda que hasta los 10 días no acudan a eventos sociales como cumpleaños, fiestas y demás, ni interaccionen con personas especialmente vulnerables como los abuelos.

2. Seguimiento de los casos en un aula e información a las familias. Normas para las aulas de Educación Infantil y Educación Primaria

2.1. Cuando se grabe el primer caso positivo que se haya producido en un aula se comunicará a las familias de ese grupo por el procedimiento habitual de comunicación que el centro tenga establecido. Esta comunicación se realizará simplemente para que las familias estén informadas, ya que no se realizará cuarentena del grupo, ni se realizarán pruebas diagnósticas si no se alcanzan los 5 casos o el 20% del alumnado de un aula en los últimos 7 días.

2.2. Cuando se alcancen los 5 casos o el 20% del alumnado de un aula en los últimos 7 días se comunicará a las familias del grupo correspondiente que el aula quedará cerrada durante 7 días, durante los cuales, la atención educativa al alumnado y la comunicación con éste y con sus familias, se realizará de acuerdo con las medidas organizativas previstas por el centro ante las situaciones extraordinarias que impliquen la suspensión temporal de la actividad educativa presencial. Para cuantificar la agrupación de los cinco casos no se tendrá en cuenta al profesorado que imparte clase en esa aula.

3. Aulas del resto de niveles y etapas educativas

3.1. En el caso de las aulas de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y otros niveles y etapas educativas, no se contempla cierre de aulas en ningún caso, pues la mayoría del alumnado tiene vacunación completa. Se rigen por la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control y su adaptación publicada el 30 de diciembre de 2021.

4. Cuarentenas domiciliarias.

4.1. Deben guardar cuarentena domiciliaria, tal y como se indica en la Adaptación de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control publicada el día 30 de diciembre de 2021, el alumnado, el profesorado y el personal de administración y servicios que son contactos estrechos de casos positivos, si no tienen vacunación completa, o no han pasado la infección en los últimos 180 días. Su periodo de cuarentena será de 7 días salvo que aparezca sintomatología.

4.2. Quedan exceptuados de realizar la cuarentena indicada en el punto anterior, quienes hayan tenido covid-19 en los 180 días anteriores al contacto y quienes han pasado COVID-19 en cualquier momento y, posteriormente se les haya administrado una dosis de vacuna, siempre que no tengan síntomas.

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".