15/10/2020 - Mesa Sectorial. Concurs General de Trasllats 2020/2021. Aspectes més rellevants. Esborranys.

15/10/2020 - Mesa Sectorial. Concurs General de Trasllats 2020/2021. Aspectes més rellevants. Esborranys.

En la Mesa Sectorial del dijous 15 d'octubre de 2020, ha tingut per objecte el pròxim Concurs General de Trasllats, que serà d'àmbit estatal. Les normes procedimentals i de coordinació entre el Ministeri i les Comunitats Autònomes que el regulen ja es van publicar en el BOE número 267 del passat 9 d'octubre de 2020 (pàgines 85818 i següents) i que poden consultar més a baix.

 

Els aspectes més rellevants d'aquesta norma estatal i de coordinació són:

 • El termini de presentació d'instàncies de participació per a tots els concursos de trasllats d'àmbit estatal que han de convocar-se durant el curs 2020/2021 serà des del 5 al 26 de novembre de 2020, tots dos inclusivament.
 • Els participants, qualsevol que siga el contingut de les seues peticions, hauran de presentar una única sol·licitud per cada cos pel qual participen, encara que participen per més d'una especialitat, que es dirigirà a l'òrgan que es determine en la convocatòria que efectue l'Administració educativa a l'àmbit de gestió de la qual pertanga el centre o lloc des del qual participen o, en el seu cas, a l'òrgan de qui actualment depenga el centre o plaça en el qual van tindre el seu últim destí.
 • Les Administracions educatives hauran de determinar les vacants provisionals i definitives dels centres i/o llocs corresponents al seu àmbit de gestió amb anterioritat a la resolució de l'adjudicació provisional, les vacants provisionals, i, lògicament, abans de la resolució de l'adjudicació definitiva, les vacants definitives.
 • Hi ha un barem comú per a totes les comunitats autònomes.
 • La data d'efectes de la resolució de les convocatòries d'aquests concursos serà la de l'1 de setembre de 2021.
 • Els destins adjudicats en la resolució definitiva són irrenunciables.
 • Les persones participants que mitjançant els concursos de trasllats d'àmbit estatal obtinguen destí definitiu en una altra Administració percebran les seues retribucions d'acord amb les normes retributives corresponents a aquesta última.

La Conselleria d'Educació té previst, ajustant-se a les normes procedimentals, publicar les diferents convocatòries (els esborranys de les quals estan més a baix) el pròxim dia 31 d'octubre de 2020 i establir el termini de presentació d'instàncies de participació del 5 al 26 de novembre. Aquest procediment serà totalment telemàtic. Cal recordar també que el requisit lingüístic per a participar és el nivell C1 de Valencià, mentre la Capacitació del Valencià computarà com a mèrit (2 punts) i es vol publicar la relació de persones que tenen obligació de participar d'ofici, per a la seua seguretat i certesa. També convé recordar que aquests participants hauran de consignar la prelació de províncies, la prelació d'especialitats i la consideració del caràcter vernacle de les places.

 

LA NORMATIVA CONTINUA SENT LA MATEIXA QUE L'ANTERIOR EXCEPTE PER LES SEGÜENTS NOVETATS:

 • 1.- És NACIONAL.
 • 2.- La instància de participació en el concurs i la presentació de mèrits serà exclusivament per via telemàtica (els que van concursar el 19/20 només els nous i estan exceptuats de presentar mèrits el personal funcionari en pràctiques).
 • 3.- La convocatòria eixirà el dia 31 d'octubre. Terminis: del 5 al 26 novembre.
 • 4.- Durant el mes de gener de 2021 s’obrirà un termini de set dies naturals perquè les persones que hi participen sol·liciten via telemàtica les seues peticions.
 • 5.- Els annexos del CGT es publicaran en la web de Conselleria.
 • 6.- Barem: Es puntuaran també els coordinadors de Formació en Centres, TIC, Etapa, Aula d'informàtica, didàctica EOI i possiblement de FCTs i, resta de coordinacions, inclòs el coordinador COVID (tot el certifica el secretari/a i el director/a).

 

NORMATIVA ANTERIOR.

 • 1.- Podran participar els funcionaris de carrera definitius i provisionals) i en pràctiques seleccionats en els últims procediments selectius.
 • 2.- Tots els requisits de participació, així com els mèrits al·legats han de reunir-se en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies i s'acreditaran segons ho diga la convocatòria.
 • 3.- En la participació voluntària han d'haver transcorregut en finalitzar el present curs, almenys, dos anys des de la presa de possessió del lloc definitiu.
 • 4.- En la participació obligatòria cal tindre en compte que el primer destí definitiu ha d'obtindre's en llocs de la C. Autònoma per la qual van aprovar l'oposició i per aqueixa especialitat.
 • 5.- Els funcionaris en pràctiques estan obligats a obtindre el seu primer destí definitiu en la Comunitat per la qual han aprovat l'oposició, i per l'especialitat, idioma o perfil lingüístic pel qual han sigut seleccionats. L'adjudicació en concurs només tindrà en compte l'ordre pel qual figuren en el seu nomenament com a personal funcionari en pràctiques. No adjunten mèrits.
 • 6.- Si fent ús del dret preferent a CENTRES hi haguera empats en la puntuació assignada pel barem de mèrits, el primer criteri de desempat serà el de l'antiguitat en el centre. Així mateix, si es té dret preferent a localitat s'ha de participar en totes les convocatòries de concurs de trasllats sol·licitant tots els centres i totes les especialitats, ja que si no ho fa, perd el dret.
 • 7.- Es presentarà una única instància encara que es participe per més d'una especialitat o a places de diferents administracions educatives.
 • 8.- Encara que s'obtinga destí en el concurs s'haurà de romandre en l'anterior fins a la finalització de les activitats imprescindibles previstes.
 • 9.- Les compulses de mèrits i altres es realitzaran en els centres docents, només amb la signatura del Secretari i/o el VºBº del Director.
 • 10.- La Conselleria publicarà una llista amb els professors desplaçats a l'efecte de la seua acreditació com a tals en el CGT. Que s'entén per desplaçat a l'efecte del dret preferent: “Es considera desplaçat de la seua plaça per falta d'horari al personal funcionari que durant tres cursos acadèmics continuats, inclòs el present curs, haja impartit tot el seu horari en un altre centre diferent d'aquell en el qual té el seu destí definitiu o en àrees, matèries o mòduls no atribuïts a la seua especialitat”.
 • 11.- Respecte a les publicacions, NOMÉS LA CERTIFICACIÓ EDITORIAL però convé afegir, a més, l'Autoria i l'Índex.
 • 12.- Les úniques places que no s'adjudicaran d'ofici seran les de: CARÀCTER ITINERANT, CENTRES DE REEDUCACIÓ, CENTRES PENITENCIARIS, CENTRES FPA, CENTRES DE EE i CENTRES CAES. (S'han de sol·licitar expressament, en el seu cas).
 • 13.- Les dates són: presentació d'instàncies i mèrits a partir del 5 de novembre (15 dies hàbils) al 26 de noviembre.
 • 14.- Les places i centres catalogats d'especial dificultat seran puntuables si: El centre des del qual concurses està així catalogat. Si s'està en aquest moment exercint efectivament des del centre que concurses. Si estàs en el centre enguany i no estàs exercint en aqueix lloc puntuen els cursos anteriors en què es van exercir en aqueix centre encara que siguen discontinus (p. ex. PQPIs: vas impartir en ells en el mateix institut des del qual concurses, però aquest curs no imparteixes en ells). Si no estàs en el centre enguany que concurses (Comissió de Serveis, etc.), no puntua. Ara bé, si estàs en C. Serveis en un lloc d'especial dificultat, sí que et puntuarà.
 • 15.- El Certificat de capacitació en Valencià passa a ser mèrit i valdrà 2 punts. (ATENCIÓ! Només en el cas que presentes també el C1 de valencià).
 • 16.- A l'efecte del present procediment, només tindran validesa aquelles especialitats/habilitacions que se sol·liciten abans de finalitzar el termini de presentació d'instàncies.
 • 17.- La titulació d'accés no ens serveix com a mèrits per a concursar. Com a norma general qualsevol titulació que ens haja servit per a aconseguir la d'accés (convalidació d'assignatures, etc.) no computa com a mèrit. Les titulacions posteriors a la d'accés, per a l'obtenció del qual hàgem aprofitat part del títol (assignatures convalidades, etc) tampoc computaran com a mèrits. Per a demostrar que no hi ha hagut convalidacions s'han d'adjuntar els certificats acadèmics. En el cos de Mestres no computen els Graus en Magisteri. És el mateix títol. Els títols de tècnic superior en E. Infantil que hagen servit per a accedir a Magisteri tampoc computen. No es baremarà en l'apartat 3.1.2 cap títol de Màster exigit per a l'ingrés en la funció pública docent. NOTA: Davant dubtes difícils d'aclarir, convé adjuntar la documentació que volem que es valore.
 • 18.- El certificat nivell B.1. és l'Intermedi o l'elemental antic de la EOI. El nivell B.2. és l'Avançat o el superior antic de la EOI.
 • 19.-ES POT RENUNCIAR EN LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE DESTINS per als participants voluntaris en el termini de 2 dies hàbils.
 • 20.- MOLT IMPORTANT: Els suprimits si demanen pel concurs voluntari i no els donen el que sol·liciten, els assignen d'ofici. Si demanen pel preferent, i no els donen, segueixen suprimits. En el cas dels desplaçats al tercer any consecutiu poden participar voluntàriament per dret preferent.
 • 21.- Es publicarà un llistat previ del professorat obligat a concursar.


 DOCUMENTACIÓ: 0
0
0
s2smodern
volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".