09/07/2020 – Mesa Sectorial d'Educació sobre FORMACIÓ PROFESSIONAL. Temes tractats: Cursos d'especialització i Reforma de la FP Dual. (II)

09/07/2020 – Mesa Sectorial d'Educació sobre FORMACIÓ PROFESSIONAL. Temes tractats: Cursos d'especialització i Reforma de la FP Dual. (II)

En la Mesa Sectorial d'Educació de hui, monogràfica sobre FP, s'han tractats dos temes interessants de negociació. D'una banda la implantació a la Comunitat Valenciana de cinc cursos d'especialització, els coneguts com a màsters de la FP, dels set que recentment ha regulat el Ministeri d'Educació i Formació Professional. D'altra banda la reforma del Decret i la nova Ordre de desenvolupament de la Formació Professional, que permetrà l'agilitació dels nous projectes d'FP Dual.

   

LA REFORMA DE LA FP DUAL.- Des d'UGT qüestionem el procediment que s'ha utilitzat per a realitzar aquesta modificació del Decret sobre la Formació Professional Dual i la seua nova Ordre de desenvolupament. Tal com està previst en el propi Decret que ara es vol modificar, en la seua disposició addicional segona, aquesta revisió, actualització i propostes de millora haurien d'haver-se realitzat a través del grup de treball constituït en el si del Consell Valencià de la FP com a Comissió de Seguiment, a la qual s'ha buidat de contingut. Conforme estableix la citada addicional segona “Aquesta comissió es reunirà almenys una vegada a l'any a fi de fer un seguiment i dissenyar les propostes de millora del nou model de la Formació Professional Dual en la Comunitat Valenciana”. L'última reunió d'aquesta comissió va tindre lloc el 9 d'abril de 2019, fa ja més d'un any, i l'anterior va ser el 14 de novembre de 2017, amb quasi dos anys de diferència entre elles, després de més de tres anys d'inactivitat (des del 24 d'octubre de 2014) i seguim sense tindre cap informació sobre l'avaluació i seguiment de la FP Dual en la nostra Comunitat. Per tant, podem concloure que l'activitat d'aquesta comissió ha sigut totalment menyspreada i menystinguda per aquesta nova administració, nascuda dels acords del Botànic, simplement pel fet de conducta de l'administració anterior, en lloc d'aprofitar les seues possibilitats per a servir com a instrument en la millora i reforma de la FP Dual, amb la participació dels agents socials i econòmics. Lamentable.

També hem censurat a la direcció general de FPiERE que no haja presentat l'avaluació dels resultats de la implantació de la FP Dual a la Comunitat Valenciana, les reflexions, mesures i propostes que s'extrauen d'aquesta avaluació per a realitzar les modificacions que es proposen o altres de major abast. Aquesta situació és especialment censurable quan la Conselleria d'Educació s'ha gastat més de 600.000 euros – IVA, 21%, inclòs – (DOGV 03/11/2017) en un estudi i treball de camp que una consultora externa ha realitzat durant els tres últims cursos sobre la implantació d'aquesta modalitat formativa.


Per a UGT Ensenyament PV ha sigut una despesa inútil i supèrflua, quan la informació i el treball de camp de la consultora s'han realitzat sobre la base de les dades que li proporcionava la Conselleria d'Educació i amb la participació activa dels centres educatius i el professorat d'FP que actualment està desenvolupant els projectes d'FP Dual, ja que, clarament, és a través d'ells, com podrem conéixer quines són les seues principals dificultats i problemes a l'hora de la seua implantació i desenvolupament, si és una modalitat útil per a tots els cicles formatius i famílies professionals o no, i quins haurien de ser les modificacions o propostes de millora que s'haurien d'introduir. Per això, volem conéixer aqueixa avaluació i les conseqüències que d'ella es deriven.

alumnos de uno de los ciclos formativos de fp del corona de aragon
Amb tot, per a UGT Ensenyament PV aquesta revisió és procedent també iniciar-la ara quan està en procés de revisió per part del Govern de la Nació el Reial decret que li dóna cobertura, concretament la seua normativa bàsica, el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. Les seues modificacions obligaran a adaptar així mateix la normativa autonòmica reguladora d'aquesta modalitat formativa en el sistema educatiu valencià, especialment el Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell pel qual es regula l'FP Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana i l'Ordre 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la FP Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

I aqueixes modificacions han començat ja amb la proposta de reforma del Decret 74/2013, que es porta a la Mesa Sectorial d'Educació i la nova ordre de desenvolupament de la FP Dual del sistema educatiu, que també es va presentar en la taula de negociació, i que ve a substituir i derogar l'ordre anterior ja citada, concretament l'Ordre 2/2014, de 13 de gener.

UGT Ensenyament PV valora positivament les millores que tant la proposta de reforma del Decret com la nova ordre de desenvolupament aportem, ja que compleixen amb la finalitat que anuncien perseguir: “Educació proposa canvis en la normativa de Formació Professional Dual perquè siga més àgil, eficaç i adaptada a la realitat”. “La normativa apunta a l'establiment de dos models: un impartit en dos cursos i un altre en tres”. “Els esborranys preveuen que l'alumnat d'FP Dual tinga un contracte amb salari (o es realitze sota la modalitat de beca) i la creació de la figura dels prospectors i prospectores”, agents encarregats (professorat d'FP), de la cerca d'empreses per a la realització d'aquesta modalitat formativa i del contacte entre els centres, l'alumnat i les empreses col·laboradores.

UGT Ensenyament PV qüestiona la forma que ha utilitzat la DGFPiERE per a seleccionar els i les 23 prospectors i prospectores que s'anuncia que començaran a desenvolupar la seua activitat el pròxim curs escolar i això perquè s'ha utilitzat un procediment opac, sense transparència i sense una convocatòria pública que establisca les condicions, requisits i el perfil professional del professorat que es precisa, i el procediment de selecció, mitjançant concurs públic, d'aquests prospectors que seran finançats per la UE.

FPDual4
UGT Ensenyament PV exigeix, com a millores a incorporar en el desenvolupament i implantació de la FP Dual al País Valencià, les següents. L'FP Dual ha de ser un afegit a la formació ja inclosa en els cicles formatius que s'imparteixen i desenvolupen en els centres educatius, en la seua modalitat ordinària, de tal forma que a la formació mínima que inclouen (2.000 hores de formació) s'afija aquest complement formatiu que es desenvolupa en les empreses. Aqueix complement de formació, que pot ser perfectament de 1.000 hores de formació addicionals, serà el que obtinga l'alumnat en els llocs formatius organitzats en les empreses. La seua filosofia, com assenyala molt encertadament Jorge Arévalo, viceconseller d'FP del Govern Basc, ha de ser la següent: "L'FP Dual és aprendre a través del treball, no treballar aprenent". En aquest punt queda molt recorregut per fer tenint en compte la limitació i manca de llocs formatius que ofereixen les empreses per a realitzar aquesta modalitat formativa i dau també el percentatge limitat d'alumnat que cursa aquesta modalitat formativa (sobre el 3% de l'alumnat que cursa ensenyament d'FP).


En segon lloc, les formes i modalitats a través de les quals es desenvolupe l'FP Dual en les empreses ha de ser la contractació laboral, amb el complement de les beques, si fóra necessari, però en cap cas a través d'altres modalitats que impliquen que aquestes pràctiques professionals no siguen retribuïdes.

 

Per a UGT Ensenyament PV és una vergonya que de les dades proporcionades per l'administració educativa en les dues últimes reunions de la comissió de seguiment de la FP Dual al País Valencià, s'assenyale que el 66% de l'alumnat dels centres concertats que desenvolupa els seus ensenyaments en FP Dual, ho faça mitjançant la modalitat d'uns altres (sense beca ni contracte amb les empreses on desenvolupa la seua formació) i només el 33% ho faça mitjançant la modalitat de beca i un menyspreable 1% mitjançant contracte per a la formació. Aquesta situació, vergonyosa reiterem, que obeeix a la subordinació de la concessió del concert educatiu al fet que aquests centres tinguen FP en Dual, ha de ser superada i substituïda per modalitats en les quals s'oferisca una FP Dual remunerada, en la qual l'alumnat reba una retribució mínima, mitjançant beca o contracte laboral, equivalent com a mínim al SMI (Salari Mínim Interprofessional). En aquest sentit, el comportament i trajectòria dels centres educatius públics és molt més encertada, on observem que el 62% de l'alumnat en FP Dual està becat, un residual 3% té contracte de treball i encara es manté un alt percentatge d'alumnat sense beca ni contracte, que se situa en el 35% del total (Dades de 2017) i la tendència mostra un empitjorament de les condicions. En el curs 2017/18 la distribució de beques segons la mena de centre educatiu és el següent. En el cas dels centres educatius públics, el percentatge d'alumnat becat en el curs 17/18 se situa en el 67%, molt per damunt del 47% de mitjana per a aqueix curs i del 32% dels centres educatius privats concertats.


Per a UGT Ensenyament PV és ineludible i una exigència a incorporar en el sistema de la FP Dual que les pràctiques laborals que realitza l'alumnat en les empreses siga retribuïda, mitjançant la fórmula de beques o contractes de treball. Per tant, exigim des d'aquest moment ja la derogació i prohibició de la possibilitat que es realitze aquesta modalitat formativa a través d'instruments i procediments no retribuïts per a l'alumnat. En aquest punt elevaríem al contingut del Decret l'article 11 de la nova ordre de desenvolupament, en substitució del contingut del seu actual article 3.

El tercer punt de millora estaria relacionat amb la retribució que l'alumnat en FP Dual hauria de rebre. De les dades facilitades per la Conselleria d'Educació, la majoria d'ells se situen –en el cas dels becats o contractats laboralment lògicament, ja que els que estan en altres modalitats no cobren absolutament res– en 2 o 3 euros per hora de treball, amb una mitjana estadística al País Valencià de 2,74 euros, lluny de la retribució de l'hora de treball que rep un treballador amb un SMI, que és de 4,02 euros per hora de treball (Dades de 2017). Si actualitzem aquestes dades a 2018, La remuneració mitjana de les beques a la Comunitat Valenciana en el curs 2017-2018 se situa en el 56,16% del SMI. Per a UGT aquesta situació ha de normalitzar-se i exigir-se que tot l'alumnat en FP Dual, aquest becat o contractat laboralment, reba per les seues pràctiques, com a retribució mínima, l'SMI.

En el curs 2019-2020, l'FP Dual valenciana ha disposat d'un total de 3.682 alumnes, més del triple que en el curs 2017-2018, quan hi havia 1.054. Per comarques, els centres educatius d'Alacant tenen 616 estudiants en FP Dual, els de Castelló, 182 i els de València, 2.884.

10102016 Levante EMV Jorge Arevalo y la FP Dual
UNA ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT.- De dues mesures importants i urgents en aquest moment, relacionades amb l'FP Dual i la seua reforma, ens hem assabentat a través d'aquesta Mesa Sectorial, en la qual se'ns ha anunciat que a través del Decret que aprovarà el Reglament Orgànic i Funcional dels Centres Integrats (que també segueix el seu curs i es publicarà abans que el que hui ha passat per aquesta Mesa) es modificaran dos aspectes urgents per al professorat i els centres:

  • La derogació de l'obligació de tindre implantada la modalitat d'FP Dual en tots els cicles formatius en finalitzar el curs 2019-2020, que estableix la disposició transitòria primera del Decret 74/2013.
  • La segona, la modificació del Decret de convenis de 2014, que permet la delegació en les direccions dels centres la signatura dels convenis amb les empreses per al desenvolupament dels projectes d'FP Dual.

Són dues bones mesures, que s'implementen a través d'una mala pràctica legislativa, ja que s'utilitza per a això un Decret que s'aprovarà i publicar en breu, i que res té a veure amb el Decret que s'està reformant. També ens causa incertesa i malestar que el Decret del ROF de Centres Integrats, la retirada dels quals havíem demanat, no s'haja retirat i seguisca el seu curs, encara que esperem que les esmenes que finalment hem presentat (davant la seua no retirada) siguen incorporades al text definitiu.

Altres temes dels quals també es va parlar en aquesta Mesa Sectorial van ser sobre la necessitat d'establir ja i negociar els Plans de Contingència dels Centres que imparteixen els ensenyaments d'FP, els desdoblegues dels mòduls d'FP, que s'han de concedir tots els que corresponguen, segons la normativa vigent, el retardar l'inici del curs escolar en FP, rebre informació sobre les competències que en matèria d'FP per a l'Ocupació rep Educació, segons nova estructura del Ministeri d'Educació i FP, o el sistema de proves i titulacions per a accedir a les borses de treball de les especialitats docents d'FP.

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL:


0
0
0
s2smodern
volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".