04/06/2020 - Mesa Sectorial d'Educació. Actes i procediments d'adjudicació per a l'inici del curs 2020-2021 de llocs docents professorat suprimit, desplaçat, provisional, en pràctiques i interí d'inici de curs.

04/06/2020 - Mesa Sectorial d'Educació. Actes i procediments d'adjudicació per a l'inici del curs 2020-2021 de llocs docents professorat suprimit, desplaçat, provisional, en pràctiques i interí d'inici de curs.

Aquesta Mesa Sectorial d'Educació ha tingut com a objecte la negociació de les resolucions de la direcció general de Personal Docent sobre les adjudicacions de llocs de treball per al pròxim curs 2020-2021 (adjudicacions d'inici de curs) que es realitzaran en el mes vinent de juliol de 2020.

Concretament, s'han tractat tres resolucions, una referent al procediment d'adjudicació de llocs de treball per al professorat suprimit i desplaçat i les altres dues referides al procediment d'adjudicació de llocs docents per al professorat amb destinació provisional, en pràctiques o interí (una destinada al cos de mestres i l'altra a la resta de cossos docents).

Com a novetat, la resolució destinada al professorat suprimit i desplaçat, elimina enguany els actes presencials que se celebraven en les direccions territorials d'Educació i, donades les circumstàncies actuals, tot el procediment es realitzarà de manera telemàtica, respectant en el mateix òbviament el dret preferent a centre que s'exercitava en els actes presencials. A 15 de juliol segurament haurà finalitzat aquest procediment. Amb caràcter previ al mateix s'han de realitzar en els centres, de manera presencial o telemàtica, els actes per a determinar el professorat que se suprimeix o desplaça i la seua comunicació a les direccions territorials perquè elaboren el llistat de participants convocats a aquest acte. Des d'UGT Ensenyament PV hem demanat que s'incloguera aquest tràmit i la manera de realitzar-lo, per a garantir els drets de tots els docents afectats, i, finalment, si bé no s'inclourà en la resolució, sí que es publicaran en la web de Conselleria i es comunicaran als centres, les instruccions per a realitzar-los correctament.

A més, s'ha demanat que:

  • El professorat suprimit i desplaçat, tinga preferència absoluta sobre les adjudicacions de places a un altre professorat, en procediments com les comissions de servei o les adjudicacions d'inici de curs. És un dret que contempla la normativa i que s'ha de respectar.
  • No es bloquegen les places a les puga accedir aquest professorat amb l'exigència del requisit de B2, igual que ja es va fer el curs passat.
  • Els llocs oferits es publiquen amb un termini mínim de 48h, abans de la finalització de la presentació d'instàncies, per a facilitar la modificació de les peticions a la vista de les vacants.
  • La revisió d'aquesta adjudicació abans de l'inici de l'activitat lectiva del curs 2020-2021, a fi que el professorat afectat puga retornar al seu centre en el cas en el qual sorgira una vacant, tal com exigeix que es faça la normativa vigent.

Sobre les altres dues resolucions, que regularan el procediment d'adjudicacions d'inici de curs de llocs docents per al professorat provisional, en pràctiques i interí, la novetat que s'incorpora és la permetre, en el cas del professorat interí, la continuïtat per un curs més en els llocs que es van definir en el llistat de places de les adjudicacions de juliol de l'any passat (2019) com de difícil provisió (acció compensatòria, lloc vacant d'especial dificultat i difícil provisió). Així, el participant que ja ocupa aquest tipus de llocs té un dret preferent sobre aquest, sempre que en la seua petició telemàtica figure expressament com la seua primera petició voluntària i la plaça continue vacant en el pròxim curs, o existisca una vacant de la mateixa especialitat en el centre.

En relació amb aquestes resolucions s'ha demanat la convocatòria de la Comissió de Seguiment de l'Acord del Professorat Interí per a tractar totes les qüestions que afecten aquest professorat i a les seues condicions de treball. En aquest sentit, hem demanat la negociació de mesures de conciliació i de prevenció de riscos laborals que justifiquen i faciliten el canvi i l'adaptació dels llocs de treball d'aquest professorat. També serviria per a negociar els criteris per a definir i determinar els llocs de difícil provisió.

 

EnseñanzaTodosSomosPrimeroDeMayo2

 

A més, s'ha demanat que:

  • S'oferisquen totes les places corresponents a EOI, FP i Ensenyaments de Règim Especial perquè les plantilles es troben completament conformades a data 1 de setembre ja que aquest pròxim curs hauran a més de realitzar les proves extraordinàries que no s'han pogut realitzar ara, en els mesos de juny i juliol. És una vergonya, per exemple, que el curs passat no es cobrira fins a finals d'octubre (quan l'alumnat començava el 16 de setembre) tres llocs vacants a l'Escola d'Art i Disseny d'Oriola (EASDO).
  • La pròrroga dels nomenaments que finalitzen a 30 de juny, donada la situació actual i sobretot per a garantir la preparació, el seguiment i les proves que l'alumnat ha de realitzar al juliol (EBAU i accés a cicles formatius, entre altres) i per a la preparació especial del curs pròxim. Des de l'administració se'ns contesta que això no serà possible, que el curs finalitzarà amb normalitat i que les tasques addicionals a realitzar al juliol són substituïbles i intercanviables.
  • La publicació dels llistats de vacants amb la màxima la informació sobre les característiques dels llocs (itinerants, compartides, mixtes, difícil provisió, afectades, amb o sense catalogació en llengua estrangera) i amb una antelació de 72 hores al tancament de l'aplicació telemàtica de sol·licituds.
  • La possibilitat de demanar lloc concret. Davant l'existència en un centre de més d'una vacant, demanem que el programa de peticions permeta sol·licitar un lloc concret, especialment quan en un mateix centre s'oferisquen diverses vacants d'una mateixa especialitat en les quals alguna d'elles estiga catalogada amb requisit d'anglés. L'administració contesta que això és ara impossible per la forma en la qual està dissenyada l'aplicació telemàtica i a més que si s'adjudiquen primer les places amb el requisit de B2 obligatòriament al professorat que el té, beneficia al sistema i al conjunt del professorat que no el té, que poden ocupar les places on no s'exigeix.
  • La publicació de llistats de participants amb la màxima informació sobre habilitacions i capacitacions lingüístiques dels integrants.
  • Aclariment sobre l'aplicació en aquestes adjudicacions de l'Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l'exercici de la funció docent, que fixa com a competència lingüística mínima el certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la JQCV o equivalents. Sobre aquest particular, també hem manifestat la nostra queixa en haver exigit en molts llocs situats en centres docents de zones castellà-parlants, el requisit addicional del diploma de Mestre en Valencià i exigim la seua correcció.

Una altra informació d'interés:

Des d'UGT Ensenyament PV hem manifestat el nostre malestar per no haver-se negociat en la Mesa Sectorial d'Educació la resolució de 29 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen les directrius generals per a l'organització curricular del primer curs d'Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021 (publicada el 3 de juny en el DOGV). La nostra exigència principal en aquesta negociació hauria sigut conéixer els efectes que aquestes mesures organitzatives té sobre les plantilles docents, si suposen o no retallada de plantilles i la seua quantificació, i exigir garanties perquè aquesta situació no es produïsca.

També hem manifestat la nostra contrarietat davant la limitada i escarida resolució, que tampoc s'ha negociat, de 27 de maig de 2020, per la qual es modifica la Resolució de 17 de febrer de 2020, que es convoca el concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors i directores de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana (DOGV 01/06/2020). Nosaltres volíem conéixer, i esperàvem que en aquesta resolució es fixaren, els criteris que han de seguir els directors territorials d'Educació per a realitzar els corresponents nomenaments provisionals per al curs 2020-2021, mentre es tramita el procés. Per part de l'administració se'ns contesta que els criteris i orientacions que han de seguir els directors territorials són els de mantindre i prorrogar, si és possible, la direcció que acaba el seu mandat, excepte cas de malaltia, jubilació o força major, i triar llavors a la persona més idònia, que pot ser candidata en aquest procés.

Hem preguntat per l'estat i la situació dels registres físics dels serveis centrals i territorials de la Conselleria d'Educació, si ja estaven oberts després de l'alçament de la suspensió dels terminis i procediments administratius, i se'ns contesta que progressivament s'aniran obrint i que per a ser atesos en ells s'haurà de demanar cita prèvia, segons el procediment que s'habilitarà en la web de la Conselleria. Mentrestant, les sol·licituds que calga presentar s'han de tramitar via telemàtica amb signatura digital o a través de les oficines de correus, com a marca la llei de procediment administratiu.

En aquest mateix sentit, també se'ns ha confirmat que els recursos i reclamacions que estava suspesa la seua tramitació, s'han tornat a reactivar des del dilluns passat, igual que la tramitació de les oposicions d'inspecció i d'accés a cos superior, que tenen previst realitzar, si és possible, a l'octubre pròxim. També és possible que al setembre es publique convocatòria de les oposicions torn lliure de 2020, que es van ajornar a 2021.

Se'ns confirma que l'expedient del funcionariat en pràctiques de 2019 es tancarà per a enviar-lo al Ministeri i que siguen nomenats funcionaris de carrera, però tot això condicionat al fet que aquest professorat passe els exàmens preceptius de vigilància de la salut, que es realitzaran el primer trimestre del curs pròxim.

Finalment, se'ns diu que el procediment de càtedres segueix paralitzat, pel COVID19 no, sinó per la falta de diligència i passivitat de determinades comissions de selecció, que encara no s'han reunit, ni tan sols de manera telemàtica, per a elaborar i presentar la relació d'aspirants amb la seua puntuació. Lamentable.

Hem demanat també que si no es negociaran, almenys que se'ns informe dels protocols sanitaris que s'utilitzaran per a realitzar les proves d'accés als cicles formatius i altres. I que aquests protocols ens els envien per a conéixer-los i poder-los difondre entre el professorat.

A la vista de la notícia publicada per la Conselleria d'Educació sobre l'activació per al cursos pròxim de 48 nous cicles d'FP i 5 cursos d'especialització, hem demanat a la Conselleria d'Educació que ens facilite la informació completa i per part de la DGFP se'ns informe també dels cicles formatius que es desactiven i se suprimeixen aquest pròxim curs. DOCUMENTACIÓ:

➡️ Resolució adjudicacions professorat suprimit i desplaçats. Text en valencià i castellà.

➡️ Resolució adjudicacions professorat provisional, en pràctiques i interí. Cos Mestres. Text en valencià i castellà.

➡️ Resolució adjudicacions professorat provisional, en pràctiques i interí. Resta de cossos docents. Text en valencià i castellà.

➡️ Resolució de 27 de maig de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es modifica la Resolució de 17 de febrer de 2020, per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors i directores de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana

➡️ Directrius organització curricular  primer curs d'ESO per al curs 2020-2021: RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen les directrius generals per a l’organització curricular del primer curs d’Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021.

➡️ Educació amplia l'oferta de Formació Professional en 48 cicles més i implanta els cinc nous cursos d'especialització.

➡️ CALENDARI ESCOLAR 2020 2021: RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2020/2021.

➡️ Instruccions admissió alumnat FP Bàsica, grau mitjà i grau superior: RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte al procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, Formació Professional Bàsica dirigida a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil i programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics per al curs 2020-2021. ||  Web de Conselleria  admissió alumnat FP: Admissió de l'alumnat en centres públics i privats concertats per a cursar FP el curs 2020-2021

➡️ Subvencions per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa en centres educatius: RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2020, de la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual esconvoquen subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d’investigació i innovació educativa en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2020-2021.0
0
0
s2smodern
volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".