08/05/2020 - Mesa Sectorial d'Educació. INFORME DE LA REUNIÓ MANTINGUDA AMB EL SECRETARI AUTONÒMIC D'EDUCACIÓ I FP

08/05/2020 - Mesa Sectorial d'Educació. INFORME DE LA REUNIÓ MANTINGUDA AMB EL SECRETARI AUTONÒMIC D'EDUCACIÓ I FP

09052020 INF Colegios privado preparan la vueltaEl divendres 8 de maig de 2020, vam tindre una reunió amb el secretari autonòmic d'Educació i FP, Miguel Soler, en la qual ens va explicar els “aspectes generals relacionats amb la Fase 1 de la desescalada i l'obertura dels centres educatius”. En aquesta reunió se'ns va dir que les instruccions sanitàries es publicarien en el BOE, com així ha sigut, assenyalant també les àrees, zones, comarques, províncies i comunitats que passaven a aquesta fase I. Imaginem que ja coneixeu que no tot el territori del País Valencià passa a aquesta fase I i haurà de romandre encara amb les normes i instruccions actuals. Per si fóra el cas del centre on treballes, més a avall et reproduïm els criteris sanitaris que han de seguir els centres educatius en la fase I.


A banda d'aquesta informació, també ens va indicar el Secretari Autonòmic que tindríem normes i instruccions autonòmiques més detallades per part d'Educació i Sanitat, i que el dilluns 11 de maig ens remetrien l'esborrany d'instruccions d'Educació per a negociar-les el dimecres 13 de maig, en Mesa Sectorial i poder-les aplicar a partir del dijous 14 de maig. També se'ns va dir que aqueix dijous hi ha prevista una reunió amb el Ministeri d'Educació i la resta de CCAA per a tractar tots els aspectes relacionats amb aquest Pla que iniciem “per a la Transició Cap a la Nova Normalitat” (fases II i III) i adoptar normes i instruccions específiques per a la seua aplicació en el nostre sector, igual que van fer amb els criteris, orientacions i normes acadèmiques i curriculars per a l'avaluació, promoció i titulació, etc. per a la finalització d'aquest curs escolar i l'inici del pròxim.


Finalment també s'han de negociar en el nostre àmbit les mesures i el pla de prevenció de riscos laborals, protocols i actuacions en matèria sanitària que els treballadors docents haurem de seguir per a garantir la nostra seguretat i salut en els centres de treball. Segurament també es farà aquesta negociació ràpid, seguint els criteris i el pla que ha establit el servei de prevenció propi de la Generalitat Valenciana (INVASSAT).09052020MapaTodoINFORMACIÓ ADDICIONAL:CalendariAdmisióMatriculació2020 21Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. (BOE 09/05/2020).

ASPECTES MES RELLEVANTS QUE ENS AFECTEN Article 3. Foment dels mitjans no presencials de treball.

Sempre que siga possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que puguen realitzar la seua activitat laboral a distància.

Article 4. Mesures d'higiene i/o de prevenció per al personal treballador dels sectors d'activitat previstos en aquesta ordre.

1. Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la normativa laboral, el titular de l'activitat econòmica o, en el seu cas, el director dels centres educatius i entitats previstos en aquesta ordre haurà d'adoptar les mesures necessàries per a complir les mesures d'higiene i/o prevenció per al personal treballador dels sectors d'activitat establits en aquesta ordre.

En aquest sentit, s'assegurarà que tots els treballadors tinguen permanentment a la seua disposició en el lloc de treball gels hidroalcohólicos o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, o quan això no siga possible, aigua i sabó. Així mateix, quan no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal d'aproximadament dos metres, s'assegurarà que els treballadors disposen d'equips de protecció adequats al nivell de risc. En aquest cas, tot el personal haurà d'estar format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció.

El que es disposa en el paràgraf anterior serà també aplicable a tots els treballadors d'empreses que presten serveis en els centres, entitats, locals o establiments als quals resulta d'aplicació aquesta ordre, ja siga amb caràcter habitual o de manera puntual.

2. El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garantisca les mesures higièniques adequades per a protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s'haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors d'aquesta mesura.

3. La disposició dels llocs de treball, l'organització dels torns i la resta de condicions de treball existents en els centres, entitats, locals i establiments es modificaran, en la mesura necessària, per a garantir la possibilitat de mantindre la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre els treballadors, sent això responsabilitat del titular de l'activitat econòmica o, en el seu cas, del director dels centres educatius i entitats, o de la persona en qui aquests deleguen.

4. Així mateix, les mesures de distància previstes en aquesta ordre hauran de complir-se, en el seu cas, en els vestuaris, taquilles i condícies dels treballadors, així com en qualsevol altra zona d'ús comú.

5. Si un treballador començara a tindre símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent i, en el seu cas, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. Sempre que siga possible, el treballador es col·locarà una màscara, havent d'abandonar, en tot cas, el seu lloc de treball fins que la seua situació mèdica siga valorada per un professional sanitari.

Article 5. Mesures per a previndre el risc de coincidència massiva de persones en l'àmbit laboral.

1. Sense perjudici de l'adopció de les necessàries mesures de protecció col·lectiva i individual, els centres hauran de realitzar els ajustos en l'organització horària que resulten necessaris per a evitar el risc de coincidència massiva de persones, treballadores o no, en espais o centres de treball durant les franges horàries de previsible màxima afluència o concentració, atesa la zona geogràfica de la qual es tracte, i de conformitat amb el recollit en els següents apartats d'aquest article.

2. Es considerarà que existeix risc de coincidència massiva de persones quan no hi haja expectatives raonables que es respecten les distàncies mínimes de seguretat, particularment en les entrades i eixides al treball, tenint en compte tant la probabilitat de coincidència massiva de les persones treballadores com l'afluència d'altres persones que siga previsible o periòdica.

3. Els ajustos als quals es refereix l'apartat anterior hauran d'efectuar-se tenint en compte les instruccions de les autoritats competents, així com, en el seu cas el que es preveu en la normativa laboral i convencional que resulte d'aplicació.

Article 6. Mesures d'higiene exigibles a les activitats previstes en aquesta ordre.

1. El titular de l'activitat econòmica o, en el seu cas, el director dels centres educatius i entitats haurà d'assegurar que s'adopten les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres, entitats, locals i establiments previstos en aquesta ordre.

En les tasques de neteja es prestarà especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, i altres elements de similars característiques, conforme a les següents pautes:

a) S'utilitzaran desinfectants com a dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben en el mercat i que han sigut autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aqueix producte es respectaran les indicacions de l'etiqueta.

b) Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de manera segura, procedint-se posteriorment a la rentada de mans.

Les mesures de neteja s'estendran també, en el seu cas, a zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, condícies, cuines i àrees de descans.

Així mateix, quan existisquen llocs de treball compartits per més d'un treballador, es realitzarà la neteja i desinfecció del lloc després de la finalització de cada ús, amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació.

2. En el cas que s'empren uniformes o roba de treball, es procedirà a la rentada i desinfecció diària d'aquests, havent de llavar-se de manera mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centígrads. En aquells casos en els quals no s'utilitze uniforme o roba de treball, les peces utilitzades pels treballadors en contacte amb clients, visitants o usuaris, també hauran de llavar-se en les condicions assenyalades anteriorment.

3. S'han de fer tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de manera diària i per espai de cinc minuts.

4. Quan en els centres, entitats, locals i establiments previstos en aquesta ordre hi haja ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà al mínim imprescindible i s'utilitzaran preferentment les escales. Quan siga necessari utilitzar-los, l'ocupació màxima dels mateixos serà d'una persona, llevat que siga possible garantir la separació de dos metres entre elles, o en aquells casos de persones que puguen requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant.

5. Quan d'acord amb el que es preveu en aquesta ordre l'ús de les condícies estiga permés per clients, visitants o usuaris, la seua ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguen requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. Haurà de procedir-se a la neteja i desinfecció de les referides condícies, com a mínim, sis vegades al dia.

6. Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposen contacte físic entre dispositius, evitant, en la mesura que siga possible, l'ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús, així com el TPV si l'empleat que l'utilitza no és sempre el mateix.

7. S'haurà de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder depositar mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres hauran de ser netejades de manera freqüent, i almenys una vegada al dia.

8. El que es preveu en aquest article s'aplicarà sense perjudici de les especialitats en matèria de neteja i desinfecció establides en aquesta ordre per a sectors concrets.

 (…)

 CAPÍTOL VI

Condicions per a la reobertura dels centres educatius i universitaris

Article 18. Reobertura dels centres educatius.

 1. Podrà procedir-se a l'obertura dels centres educatius per a la seua desinfecció, condicionament i per a la realització de funcions administratives. Serà responsabilitat dels directors dels centres educatius determinar el personal docent i auxiliar necessari per a dur a terme les citades tasques.
 2. Durant la realització de les tasques administratives a les quals es refereix l'apartat primer haurà de garantir-se una distància física de seguretat de dos metres.

Article 19. Mesures d'higiene i/o de prevenció en els centres educatius.

Per al desenvolupament de les activitats previstes en l'article anterior, els centres educatius hauran de complir les següents mesures d'higiene i/o prevenció:

 1. Es durà a terme la neteja i desinfecció del centre en els termes previstos en l'article 6.
 2. L'organització de la circulació de persones i la distribució d'espais haurà de modificar-se, quan siga necessari, amb l'objectiu de garantir la possibilitat de mantindre les distàncies de seguretat interpersonal exigides a cada moment pel Ministeri de Sanitat.
 3. Es limitarà al màxim possible l'ús de documents en paper i la seua circulació.
 4. Els llocs d'atenció al públic disposaran de mesures de separació entre els treballadors del centre educatiu i els usuaris.
 5. Els centres educatius hauran de proveir als seus treballadors del material de protecció necessari per a la realització de les seues funcions.


Passen a Fase I (Annex Ordre):

A la Comunitat Valenciana, els següents departaments de salut:

 1. A la província de Castelló, Vinaròs.
 2. A la província de València, Requena, Xàtiva-Ontinyent i Gandia.
 3. A la província d'Alacant, Alcoi, Dénia, La Marina Baixa, Elda, Orihuela i Torrevieja.


F1CVMunicipios0
0
0
s2smodern
volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".