22/04/2020 MÉS INSTRUCCIONS: Incapacitats temporals, excedències. 18/04/2020 INSTRUCCIONS ADJUDICACIONS EN TEMPS DE COVID-19. Mesa Sectorial (16/04/2020). UGT Ensenyament PV exigeix l'ampliació de les qüestions laborals que Educació ha de negociar.

22/04/2020 MÉS INSTRUCCIONS: Incapacitats temporals, excedències. 18/04/2020 INSTRUCCIONS ADJUDICACIONS EN TEMPS DE COVID-19. Mesa Sectorial (16/04/2020). UGT Ensenyament PV exigeix l'ampliació de les qüestions laborals que Educació ha de negociar.


AnuncioConselleria18/04/2020: Adjudicacions contínues || Convocatòria i Petició Telemàtica || Instruccions 

NuevoCalendarioCGT19 2016/04/2020 Mesa Sectorial. La reunió telemàtica de la Mesa Sectorial de hui, 16 d'abril de 2020, de la Mesa Sectorial de hui ha estat presidida pel secretari autonòmic d'Educació i FP, Miguel Soler, al qual acompanyaven el director general de Centres Docents, Ximo Carrión i la directora general de Personal Docent, Mª Angeles Herránz.

El secretari autonòmic d'Educació ha explicat el contingut de l'Acord al qual es va arribar ahir en la Conferència Sectorial d'Educació entre el MEFP i les CCAA sobre els criteris que se seguiran per a la finalització del curs escolar i la iniciació del següent en aquesta situació especial de confinament, crisi sanitària i suspensió de l'activitat docent presencial.

Aquest Acord, que es detalla més a baix, se sustenta sobre tres principis essencials: Són les autoritats sanitàries les que decidiran quan podrem tornar als centres educatius i a la normalitat. Aquesta situació d'excepcionalitat no pot perjudicar l'alumnat (sobretot el que presenten més dificultats). Tot està eixint bé gràcies al treball extraordinari que està realitzant el professorat.

Per tant, mentre dure aquesta situació haurem de seguir teletreball. El curs continua amb el seu calendari establit, no hi haurà activitat lectiva extraordinària al juliol i l'avaluació d'aquest curs haurà de fer-se de manera contínua, global i integradora, de manera col·legiada per tot l'equip educatiu i amb perspectiva diagnostica, per a establir mesures i plans de recuperació, suport i reforç el primer trimestre del curs pròxim, que recullen els continguts, aprenentatges i competències que no s'han pogut treballar en aquest trimestre.

Aquests criteris i acords genèrics, s'han difós mitjançant carta del secretari autonòmic dirigida als centres i la comunitat educativa. I, posteriorment, quan el Ministeri els convertisca en Ordre, també seran objecte d'adaptació normativa en la nostra comunitat.

Des d'UGT Ensenyament PV valorem positivament els acords, criteris i propostes adoptats per la Conferència Sectorial d'Educació i esperem que la normativa que s'establisca permeta resoldre tots els dubtes que aquesta situació excepcional està ocasionant al professorat, a l'alumnat i a les seues famílies.

Molt important, el secretari autonòmic assenyala que s'està estudiant la possibilitat d'autoritzar, a l'alumnat que així ho desitge, la suspensió i ajornament de la realització del mòdul de FCT en les condicions actuals i el seu ajornament fins al moment en el qual es puga realitzar en condicions de normalitat en les empreses.

UGT Ensenyament PV també dóna suport a les instruccions que prepara la direcció general de Personal Docent per a activar les adjudicacions docents i regular els procediments especials de gestió administrativa de personal, que la pròpia administració educativa s'ha compromés a millorar. Així, les adjudicacions de places es reactivaren, si és possible, la setmana que ve, i només serà possible realitzar, en les circumstàncies actuals, una adjudicació setmanal, garantint en tot cas que tots els llocs se substituïsquen i cobrisquen en un termini màxim de set dies, com a marca l'Acord del Professorat Interí. Per altra part, a les instruccions sobre la gestió ordinària de personal, se'ls dotarà de garanties i la suficient flexibilitat perquè el correu electrònic siga l'instrument principal de comunicació entre el professorat i l'administració.

Finalment la Conselleria s'ha compromés a continuar la negociació de tots els procediments de personal que ens afecten, tal com havíem sol·licitat en el nostre escrit de data 2 d'abril de 2020, en funció de les circumstàncies i novetats que es produïsquen i que permeten la seua continuació. Referent a això el concurs general de trasllats contínua amb la seua tramitació normal i la no publicació de les vacants definitives (inicialment previstes per al 14 d'abril) s'ha degut a un incident amb el Ministeri que res té a veure amb la situació actual de crisi del coronavirus, per la qual cosa s'ha hagut de corregir el calendari, que teniu més amunt, i aquestes es publicaran el 22 d'abril.


DOCUMENTACIÓ:
15042020InformacionUGTmedidas UGT Ensenyament PV exigeix l'ampliació de les qüestions laborals que Educació ha de negociar.El sindicat dels treballadors i treballadores de l'Ensenyament Públic d'UGT a la Comunitat Valenciana exigeix a Educació que negocie totes les qüestions laborals derivades del COVID-19 que afecten el professorat valencià i que, per tant, amplie els temes que seran objecte de negociació en la Mesa Sectorial del pròxim dia 16 d'abril de 2020 i que es limiten a les instruccions relacionades amb l'activació de les adjudicacions de llocs de treball docent i a la gestió administrativa de les situacions d'incapacitat temporal, excedències, permisos i llicències del professorat durant l'estat d'alarma i les seues pròrrogues.

Amb ser molt importants els temes que es negociaran, des d'UGT Ensenyament PV presentàrem el passat dia 2 d'abril de 2020 un escrit dirigit al secretari autonòmic d'Educació i FP i a la directora general de Personal Docent, en el qual es demanava la inclusió en aquesta negociació de tots els temes laborals que afecten el professorat valencià en aquest moment, conseqüència de la situació de crisi i alarma sanitària en la qual ens trobem. 

Aquests temes són, a més dels dos proposats, el desenvolupament i la finalització dels procediments administratius actualment iniciats sobre selecció i provisió de llocs de treball docent, com ara concursos de trasllats, selecció i renovació d'equips directius, reconeixement i pagament dels complements de direcció dels nous càrrecs nomenats al juliol de 2019, oposicions ja convocades d'accés a cos superior i a la inspecció educativa, procediments per a l'accés al cos de catedràtics i catedràtiques, comissions de servei per causes mèdiques i socials per al pròxim curs. A aquestes qüestions caldrà afegir també la finalització de la fase de pràctiques dels opositors que van aprovar en 2019 i els procediments de jubilació del professorat.

Aquestes qüestions estan directament vinculades amb la situació, condicions de treball i els procediments que afecten els docents valencians, entre els quals es troben els procediments de provisió de llocs de treball, la reincorporació i cessament dels docents dels seus llocs de treball, retribucions dels equips directius i increment salarial de 2020 que correspon al professorat i situació dels procediments de concurs de trasllats i comissions de serveis.

UGT Ensenyament PV considera que la Conselleria d'Educació ha de garantir que l'ajornament dels processos selectius no impliquen un canvi en les condicions i requisits que els exigiran als opositors, sobretot pensant en la convocatòria del cos de Mestres, que és la que més es retarda, a 2022. També per al sindicat és essencial que aquests canvis i ajornaments de dates no suposen la pèrdua de cap plaça de les quals s'han d'oferir, en compliment dels Acords estatals sobre estabilitat i condicions de treball i ocupació pública docent. Amb tot des d'UGT Ensenyament PV lamentem que finalment no haja sigut possible aconseguir en aquest punt un acord i posició comuna entre totes les CCAA.

UGT Ensenyament PV demana a més que els processos selectius ja iniciats, com són els de les oposicions a la inspecció educativa i les d'accés a cos superior, llargament esperades, continuen la seua tramitació i que les seues proves es realitzen en el moment que finalitze l'estat d'alarma, previsiblement a partir de l'inici del pròxim curs, al setembre de 2020, sempre que la Conselleria d'Educació puga garantir que es poden realitzar en condicions de seguretat i respectant els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. També demanem que el concurs per a accedir a la condició de catedràtic/a ja iniciat, continue la seua tramitació, evitant coste el que coste que aquest procés s'eternitze injustament com ja va ocórrer amb l'anterior procediment de 2009 que, com es recordarà, va acabar de resoldre's en 2017.

La Mesa Sectorial del pròxim dia 16/04/2020 se centrarà en el tema principal que des d'UGT Ensenyament PV denunciàvem i que no és un altre que la situació en la qual es troba el professorat més precari del sistema, que és el professorat interí. Per això des d'UGT Ensenyament PV hem demanat la pròrroga automàtica dels nomenaments i que cap professor o professora en aquesta situació siga destituït, fins que els procediments d'adjudicació siguen activats de nou. Certament, aquestes situacions de cessaments, substitucions i reincorporacions als llocs de treball és la que més incertesa, molèsties i indefensió està causant al professorat, que no rep resposta a les seues peticions, i que es troba moltes vegades sense cobrar la seua nòmina, cobrant al mateix temps la seua nòmina i la prestació per IT que tenia reconeguda, o que no se li accepta la seua reincorporació al lloc de treball perquè físicament no se li pot certificar que ho ha fet en trobar-se tancats els centres escolars.

Aquesta falta de reconeixement administratiu i laboral de la situació del professorat valencià que està provocant un cert malestar docent, troba el seu punt d'inflexió en la falta de compliment per part de l'administració educativa de les seues obligacions retributives i salarials amb el nostre professorat. Des d'UGT Ensenyament PV hem de denunciar i fer visible en aquest moment la falta de reconeixement econòmic i retributiu que els nous equips directius, nomenats al juliol de 2019, estan rebent, així com el conjunt del professorat que té congelat l'increment salarial corresponent a 2020.

Per això, des d'UGT Ensenyament PV, atesa la dedicació i esforços addicionals que tant els equips directius com el conjunt del professorat està realitzant en aquests moments de crisis per a mantindre la qualitat i la prestació del servei educatiu i els processos d'ensenyament i aprenentatge del seu alumnat a distància, hem d'exigir que se'ls pague ja els complements salarials que els corresponen com a càrrecs directius, que se'ls deu des del mes de juliol de 2019, i al conjunt del professorat el seu just increment salarial pactat, que es deu des de gener de 2020 i l'actualització i pagament de tots els retards salarials pendents.

Finalment, des d'UGT Ensenyament PV també li exigim a la Conselleria d'Educació que aclarisca i negocie com continuaran els procediments ja iniciats de selecció i renovació de directors i directores de centres docents, que han de ser nomenats al juliol de 2020 i assumir les seues funcions per al pròxim curs; que aclarisca i negocie com acabarà el concurs de trasllats i adjudicacions de llocs docents; i si es negociaran i tramitaran les comissions de servei, per causes mèdiques i socials, perquè les puga sol·licitar el professorat que les necessite. A més, també és urgent la finalització de la fase de pràctiques del professorat que va aprovar les oposicions de 2019.


Enllaços d'interés:

16042020LevEMVapoyosindical

 

 


CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 15/04/2020

DOCUMENTO: Acuerdos para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019- 2020 y el inicio del curso 2020-2021LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS TIENEN LAS COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN, LA PROPUESTA DEL MINISTERIO ES UN MARCO LEGAL GLOBAL

El Ministerio de Educación ha elaborado el marco general para terminar este curso 2019-2020. Esta es la propuesta de acuerdo que deben ratificar las Comunidades Autónomas y los sectores educativos:

 • La actividad educativa presencial se da por TERMINADA, el curso continúa a distancia.
 • EL CALENDARIO ESCOLAR SE MANTIENE IGUAL HASTA JUNIO.
 • NO SE PROPORCIONA UN APROBADO GENERAL. Es una medida injusta.
 • Se garantiza que ningún alumno pierda el curso escolar.
 • Se flexibiliza el currículo escolar y se adapta la evaluación a las circunstancias.
 • Se plantean medidas de refuerzo y se habilita el curso 2020-2021 para salvar los déficits actuales como consecuencia del Covid-19.
 • Se habilitan los centros educativos en verano para clases de soporte y refuerzo.
 • La REPETICIÓN DEL CURSO ES EXCEPCIONAL y se plantea con un informe riguroso de las instituciones académicas.

PROPUESTA ESPECIFICAS PARA FP 

 • Se flexibiliza la evaluación para facilitar el acceso a las pruebas EBAU.
 • Reducción de las horas de prácticas formativas al mínimo legal, 220h.
 • Se sustituyen las prácticas por proyectos y trabajos que simulen el entorno profesional.
 • Los alumnos de FP sanitaria y sociocomunitaria con contrato de trabajo por la epidemia del Covid-19 estarán exentos de cursar las prácticas formativas.
 • Se retrasan las pruebas específicas de acceso a la Formación Profesional.

Rueda de prensa de la Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá:

Quiero mandar un mensaje de calma. Ningún alumno va a perder el curso por el #COVID19. Es de justicia reconocer el enorme esfuerzo que están haciendo los niños, niñas y jóvenes y la gran profesionalidad de las y los docentes‼ Se mantiene la duración del curso escolar. Continúan los aprendizajes ajustados a las circunstancias. En verano se apoyarán las clases con refuerzo pero no habrá actividad lectiva. Este tercer trimestre tendrá un valor de diagnóstico, formativo y de medidas de recuperación. La idea es que se haga una evaluación integral y continua del alumno.

Propuestas para la comunidad educativa:

 • Se mantiene la duración del curso.
 • Aumento de las herramientas de educación a distancia.
 • Se flexibilizan las programaciones didácticas.
 • Se adaptará la promoción, graduación y titulación.
 • La promoción de curso será la norma general; La repetición de curso será una medida muy excepcional que deberá estar sólidamente argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.
 • Trabajamos de manera coordinada con todas las entidades educativas, respetando los ámbitos de competencia de todos los agentes y de las CC.AA.
 • Las personas que mejor conocen cuál es el desarrollo de cada alumno son sus profesores y ellos tienen que tener la confianza de la comunidad educativa y de los padres.
 • Nosotros no les vamos a decir nunca a los docentes lo que tienen que hacer con sus estudiantes.
 • Al principio del curso 20/21 algunas de esas materias serán trabajadas y recuperadas.
 • Hay otras maneras de recuperar que no son repetir curso. Depende también de la materia.
 • El curso concluye en junio salvo para las pruebas de EBAU/AVAU, que serán seguramente en julio.
 • Trataremos de habilitar espacios, actividades y prestaciones a personas que no son las que habitualmente trabajan en el centro escolar para actividades de tiempo libre integradas con el conocimiento.
 • Somos conscientes de que hay alumnos que no tienen acceso a conexión a Internet. En estas circunstancias excepcionales, lo justo es que la promoción sea la normal general y la repetición sea la excepción. Porque a día de hoy hay alumnos que no están conectados.
 • El próximo curso tendrá que incorporar aquellas competencias o aprendizajes esenciales que no han podido ser cubiertos en este curso.
 • No es que hayamos tardado en tomar una decisión, es que decidimos esperar a que culminara la segunda prórroga del estado de alarma.
 • No se trata de suscribir el acuerdo. Propicia un gran paraguas para que las comunidades autónomas ejerzan sus competencias.

Alejandro Tiana. Secretario de Estado de Educación:

Ante una situación excepcional hay que tomar decisiones excepcionales. El objetivo es dar a cada estudiante la mejor solución para que continúe sus estudios para el futuro.

 • Los docentes tienen que contar con la confianza de toda la comunidad educativa.
 • Son los docentes quienes están capacitados para saber cómo calificar a sus estudiantes.
 • Estoy seguro de que no va a haber desigualdades injustas entre comunidades. Pero sí hay alumnos que se nos han quedado descolgados por la conexión.

La secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz:

Las primeras medidas tienen que ver con la flexibilización de las prácticas, porque tienen que ver con la titulación de los estudiantes.

 • Hemos decidido reducir de las horas de prácticas y sustituirlas por la realización de un proyecto.
 • La repetición será una medida de carácter excepcional y el próximo curso se planificará incluyendo los aprendizajes pendientes.
 • Se valorará la adquisición de la competencia y se permitirá ampliar la permanencia en FP a 5 años.
 • Para la FP media y superior tomaremos medidas excepcionales que afectan a más de 800.000 estudiantes, como la flexibilización en la realización de prácticas.

La FP requiere medidas excepcionales que afectan a 862.000 alumnos. Se toman 6 medidas:

 • Flexibilizar las FCT reduciendo las horas a 220, pudiéndolas sustituir por proyectos o simulación de entornos profesionales. El alumnado del ámbito de la salud, de la dependencia con contrato de trabajo en estos momentos puede convalidar parcialmente o totalmente las practicas estando exentos de las FCT.
 • Flexibilización de la evaluación se tendrá en cuenta lo realizado en la 1a y 2a evaluación y las actividades de la 3a evaluación. En la modalidad a distancia se mantendrá el examen presencial final y si no se pudiera hacer sería telemático o con las notas y actividades que tenga el profesor.
 • La repetición será excepcional. El curso 20-21 tendrá en cuenta lo que no se haya dado en este curso.
 • El título es objetivo principal, se hará flexibilización para obtenerlo. Se tiene confianza en los equipos docentes que tendrán en cuenta la competencia general del alumnado.
 • La permanencia que ahora está limitada a 4 años, excepcionalmente permitirá estar un año más.
 • Las pruebas de acceso a los ciclos de Grado Medio o de Grado Superior se hará en junio o julio o cuando sea posible antes de empezar el próximo curso. 

#AhoraTocaLucharJuntos #Fuertes&Unidos

#EsteVirusLoParamosUnidosSíoSí

#SinDejarANadieAtrás #QuedateEnCasa 

0
0
0
s2smodern
volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".